บริการ  ใบอนุญาตขอนำเข้า / มีซึ่งยุทธภัณฑ์  / ต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ / ขอยกเลิก-ทำลายมีซึ่งยุทธภัณฑ์  – กระทรวงกลาโหม

อัตราค่าบริการขอ ใบอนุญาตนำเข้า / ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ดังนี้

       – ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการใบละ 15,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยว คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 5,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

       – ต่างจังหวัด ค่าบริการใบละ 18,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยว คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 5,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าบริการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้บริหารที่ต้องจ่ายให้ตำรวจ (กรณีให้ตำรวจไปพิมพ์มือที่สำนักงาน)

อัตราค่าบริการต่ออายุใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ดังนี้

       – ค่าบริการใบละ 8,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยว คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 2,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการส่วนที่เพิ่มหากหมดอายุไม่พร้อมกัน ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในคราวเดียว เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร (ยกเว้นกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการยกเลิก-ทำลายใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ดังนี้

       – ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ค่าบริการใบละ 8,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยว คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 2,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

       – ต่างจังหวัด ค่าบริการใบละ 10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ใบในคราวเดี่ยว คิดส่วนที่เพิ่มใบละ 2,000 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการส่วนที่เพิ่มหากหมดอายุไม่พร้อมกัน ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในคราวเดียว เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร (ยกเว้นกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม)