บริการ  ขอขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ / ยกเลิก  คนงานควบคุม ส่ง และ บรรจุก๊าซประจำโรงงาน – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัตราค่าบริการ ขอขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ / ยกเลิก  ดังนี้

       – ค่าบริการท่านแรก 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีขอใบอนุญาตมากกว่า 1 คน คิดส่วนที่เพิ่มคนละ 500 บาท (เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด)

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการส่วนที่เพิ่มหากหมดอายุไม่พร้อมกัน ต้องเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในคราวเดียว เพื่อลดขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร (ยกเว้นกรณีมีเอกสารเพิ่มเติม)